چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥
«شکیبا، پیروزی را از دست نمی دهد هر چند زمان درازی چشم به راه بماند.» حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 1

هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه دراين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي‌شود ـ در هر يك ازدستگاههاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري ـ كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود ـ بارعايت مفادقانون ياد شده و اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ منظور از «كارمندان‌» كليه كاركنان رسمي‌، ثابت‌، دايم‌،پيماني و قراردادي است‌.

ماده 2

هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه از اين پس هيأت تجديد نظر ناميده مي‌شود ـ در مركزوزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي مستقل دولتي‌، نهادهاي انقلاب‌اسلامي‌، مراكز بعضي از استان‌ها به تشخيص هيأت عالي‌نظارت‌، همچنين در مركز هر يك از دستگاه‌هاي زيرتشكيل‌مي‌شود:سازمان حج و زيارت‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌، شركت مخابرات ايران‌، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران‌،سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور،مؤسسه‌استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بعضي از دانشگاههاي‌كشور به تشخيص وزيران ذي ربط ـ حسب مورد.

تبصره 1 ـ سازمان‌هاي مستقل دولتي موضوع اين آيين‌نامه وساير دستگاههاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زير هستند:

 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربيت بدني‌، سازمان انرژي اتمي‌، سازمان‌حفاظت محيط زيست‌،سازمان صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران‌، ديوان محاسبات‌، سازمان بازرسي كل كشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني وتربيتي كشور، سازمان‌اوقاف و امور خيريه‌، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،سازمان قضايي نيروهاي مسلح‌، مجلس شوراي اسلامي‌ نهادرياست جمهوري‌، شهرداري تهران‌، بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي‌، بنياد مستضعفان                    


            دانلود فایل

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1