دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده 18

متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلتکند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هرحال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند

فصل سوم         

چگونگی رسیدگی به تخلفات‌

ماده 19

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، درجلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت ‌کند.

ماده 20

تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.

ماده 21

هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردیازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجودیا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها بایدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوی‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای‌رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.

ماده 22

جلسه‌های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت‌می‌یابدوآرای‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است.

               کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 804 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر