دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تشکیلات و حدود و وظائف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظیفه کارمند از نظر قانون استخدام کشوری

ماده 54

مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای ما فوق خود را درامور اداری اطاعت نماید اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین ومقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد درصورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود راتائید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

ماده 55

مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.

ماده 58

رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و  یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است.

تبصره 1- :  تشخیص ، تقصیر  و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به

موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 1

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک ازدستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت‌رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‌» تشکیل خواهد شد.هیأتهای مزبورشامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره 1 ـ هیأت تجدیدنظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یاسازمان مستقل دولتی ونیز تعدادی از دستگاههای مشمول‌این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی‌خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت‌تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نمایدتشکیل می‌گردد.

ماده 2

هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضواصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال‌منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است‌.

تبصره 1 ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای‌آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی‌یک دستگاه نمی‌توانندهم‌زمان عضو هیأت تجدیدنظرهمان‌دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکورنمی‌توانند درتجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی‌داده‌اند شرکت نمایند.

ماده 3

برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهادوزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایردستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی‌نظارت صورت می‌گیرد.

 ماده 4


دفعات مشاهده: 1511 بار   |   دفعات چاپ: 180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر