دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده 18

متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلتکند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هرحال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند

فصل سوم         

چگونگی رسیدگی به تخلفات‌

ماده 19

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، درجلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت ‌کند.

ماده 20

تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.

ماده 21

هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردیازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجودیا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها بایدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوی‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای‌رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.

ماده 22

جلسه‌های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت‌می‌یابدوآرای‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است.

               


دفعات مشاهده: 1304 بار   |   دفعات چاپ: 188 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر