دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده 23

آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظرو احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقیم وبلافاصله به اداره‌هاکارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای‌ذی ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثرظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی‌، آرا و احکام صادر شده‌را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارکآن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت‌سهل‌انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ‌آرا و احکام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمی‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای‌آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.

ماده 24

هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیرآرای خود درج کنند.

ماده 25

درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی‌باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30)روز از تاریخ ابلاغ رأی‌،بازبان فارسی و ذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک‌دریافت به موقع درخواست‌،تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی‌مربوط است‌. تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع‌ماده (17) قانون مطابق تبصره (1)ماده یاد شده انجام می‌شود.

 ماده 26

اداره‌های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست‌اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن‌،برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و درمواردی که رای هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد ولی متهم‌ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکندرأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد


دفعات مشاهده: 1424 بار   |   دفعات چاپ: 186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر