دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده 32

هیأتهای بدوی وتجدیدنظر مکلفند در سریعترین‌زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی‌گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدوررأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوانعدالت اداری یاهیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این‌پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یابازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به‌جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است‌.درمواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد،این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است‌. چنانچه درخصوص‌تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده‌بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه‌است‌.

ماده 33

هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع‌رسیدگی به اتهامهای مدیران‌، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به‌این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این‌آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره‌(1) ماده (2) این آیین‌نامه‌، هیأت بدوی استان مربوط یاهیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است‌.

فصل چهارم      

هماهنگی و نظارت‌

ماده 34

برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک ازوزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یادشده در تبصره (1)ماده (2) این آیین‌نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیرنظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیأتهای آن‌دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشورمعرفی می‌کنند.

                                               

                                                          14 13 12


دفعات مشاهده: 1300 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر