دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فصل پنجم        

سایر مقررات‌

ماده 42

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار،گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادرشده وپرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است‌،همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأتهای بدوی‌و تجدیدنظرمستقردرهراستان‌موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.

ماده 43

برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون‌، مستلزم‌تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث‌قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت‌تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و(50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است‌.

تبصره 1 ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت‌خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج‌بررسی‌، نسبت به قطع یاکاهش یا افزایش مقرری یادشده‌، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن‌را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در موردوراث‌، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت‌شود.

ماده 44

اعضای هیأت عالی نظارت‌، هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری‌، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها ودفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری‌، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده‌انجام وظیفه می‌کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه


دفعات مشاهده: 1435 بار   |   دفعات چاپ: 179 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر