دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آیین نامه حضور و غیاب پرسنل دولتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده ۴- تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت‌تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد:

الف ـ وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم‌، همسرو فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که‌تحت تکفل وی باشند.

ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه‌گواهی مرجع احضارکننده‌.تبصره ـ تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی ربط‌ خواهد بود.

ماده ۵- به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تأخیر ورود یاتعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبوربه بیش از ۴ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ‌ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم‌فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان ۳۰ درصد و برای ماه‌چهارم به میزان ۵۰ درصد و برای ماه پنجم به میزان صددرصدو به مدت یک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده‌مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری‌» ارجاع خواهد گردید.

تبصره ۱ـ تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه‌در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری به‌جزموارد فوق الذکر، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین‌ماهی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد               

                                                                     

                                                                             2 1


دفعات مشاهده: 1959 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر