دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 87 | تعداد کل بازدید های مطالب: 47,283 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

تسلیت

تسلیت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تشکیلات و حدود و وظائف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارتباط با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تشکیلات و حدود و وظائف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تخلفات اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تخلفات اداری

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1