تاریخچه تشکیل هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در آذرماه سال 1301 هجری شمسی اولین قانون استخدام کشوری تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. در موارد مندرجه در فصل سوم این قانون تخت عنوان ((در باب طریقه محاکمه مستخدمین خاطی)) مقررات خاصی وجود داشت. به موجب این مقررات محکمه‌های بدوی و تجدید نظر مسئولیت رسیدگی به خطاهای اداری مستخدمین دولت را به عهده داشتند که با توجه به آئین دادرسی موجود انجام وظیفه می‌کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 9/12/1362 اولین قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور آزمایشی به تصویب رسید و در تاریخ 7/9/1372 قانون فعلی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در این قانون به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های دولتی مشمول آن هیات‌های تحت عنوان هیات بدوی و هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد. هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان قبل از ادغام دانشگاه و سازمان بهداشت و درمان استان (1372) به صورت تفکیکی در حوزه ریاست سازمان و در دانشگاه نیز از بدو تاسیس(تفکیک از وزارت علوم) دانشگاه علوم پزشکی (1365) در حوزه ریاست دانشگاه تشکیل و به عنوان بازوی قضایی شروع بکار کرد.

Template settings