آیین نامه مربوط به حضور وغیاب کارکنان دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۵ بنا به پیشنهادشماره ۳۴۳۵/ د مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ سازمان امور اداری واستخدامی کشورآیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان‌دولت را به‌شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین‌شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت‌نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضورو غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه‌مربوط برای ورود وخروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب‌مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که‌تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:

الف ـ تأخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

ب ـ تأخیر ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین‌رسمی و ثابت واجرت و فوق العاده مخصوص و سایرفوق العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل‌خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم‌قسمتهای «الف‌» و«ب‌» ماده 2 خواهد بود    

ماده ۴- تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت‌تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد:

الف ـ وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم‌، همسرو فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که‌تحت تکفل وی باشند.

ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه‌گواهی مرجع احضارکننده‌.تبصره ـ تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی ربط‌ خواهد بود.

ماده ۵- به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تأخیر ورود یاتعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبوربه بیش از ۴ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ‌ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم‌فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان ۳۰ درصد و برای ماه‌چهارم به میزان ۵۰ درصد و برای ماه پنجم به میزان صددرصدو به مدت یک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده‌مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری‌» ارجاع خواهد گردید.

تبصره ۱ـ تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه‌در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری به‌جزموارد فوق الذکر، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین‌ماهی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد 

Template settings