سمت

نام و نام خانوادگی

رییس هیأت بدوی(عضو اصلی)

آقای احمد باقی

نایب رییس هیات بدوی(عضو اصلی)

آقای سعید رستم پور

 دبیرهیأت بدوی(عضو اصلی)

آقای عبداله صیاد

دبیر هیأت بدوی(عضو علی البدل)

خانم محبوبه رضایی

عضوهیأت بدوی(عضو علی البدل)

آقای سیدروح اله هاشمی

کارشناس هیات های بدوی و تجدیدنظر

خانم فاطمه امیدی

 

 

Template settings