سمت

نام و نام خانوادگی

رییس هیأت بدوی(عضو اصلی)

 

نایب رییس هیات بدوی(عضو اصلی)

آقای احمد باقی

 دبیرهیأت بدوی(عضو اصلی)

آقای محمدرضا شریف کاظمی

عضوهیأت بدوی(عضو علی البدل)

خانم محبوبه رضایی

عضوهیأت بدوی(عضو علی البدل)

آقای سیدروح اله هاشمی

کارشناس هیات های بدوی و تجدیدنظر

خانم فاطمه امیدی

متصدی امور دفتری

خانم محبوبه شکرالهی صورتی

Template settings