سمت  نام و نام خانوادگی
رییس هیأت تجدید نظر(عضو اصلی)  خانم دکتر منیره مجدی
نایب رییس هیات تجدیدنظر(عضو اصلی) آقای دکتر مهرداد دیانتی
عضو اصلی هیأت تجدید نظر (دبیر) آقای فریدون محمودی
عضو علی البدل هیات تجدیدنظر آقای دکتر مجیدرضا خلج زاده
عضو علی البدل هیات تجدیدنظر  
 کارشناس هیأت های بدوی و تجدید نظر خانم فاطمه امیدی

Template settings